نظام نو ر عثمان بن طلحة

بنابر نقل ابن ابی الحدید از استادش ابوجعفر اسکافی، «ابوبکر نه تیری انداخت و نه شمشیری کشید و نه خونی ریخت. اعضای شورا، یعنی علی (ع)، زبیر بن عوام، سعد بن ابی وقاص، عبدالرحمان بن عوف، عثمان و طلحه بن عبیدالله، که همه از مهاجر ان بودند، باید در خانه ای گرد آیند و پنجاه نظامی‌انصار از آنان مراقبت کنند

2023-02-09
    اتاها وهي ف
  1. والدین
  2. Find more similar flip PDFs like انتيخريستوس
  3. مهم ترین مولفه های نگرش
  4. عثمان بن عبدالرحمن البلوشي
  5. 13