نة ت

Duhok Private Hospital/نه خوشخانا دهوك يا تايبه ت. | فه رموون كؤمينتي هه ر كه س ريپله ي بؤ نه يه ت ١٠٠٪ ريپله ي ده كه م 🖤#hamarash zaxo · 1d ago

2022-12-08
    ملك الموت
  1. Snapchat
  2. ‎نه‌فره‌ت له‌ جه‌نگ‎
  3. چیم بینیووە و لە دەستم داوە